Nagradne igre

Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri »Kaj se bo zgodilo v sredo?«

Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri, ki bo trajala od 16. 9. 2022 do 20. 9. 2022 »Kaj se bo zgodilo v sredo?« na Facebook in Instagram strani Planica Nordic.

1. Splošne določbe
Ta pravila in pogoji določajo sodelovanje v nagradni akciji »Kaj se bo zgodilo v sredo?« (v nadaljevanju: nagradna igra), ki jo organizira in izvaja Zavod za promocijo zimskih športov SLOSKI, Podutiška cesta 146, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: organizator).

Namen nagradne igre je promocija FIS svetovnega prvenstva v nordijskem smučanju Planica 2023. Nagradna igra se organizira pod nazivom »Kaj se bo zgodilo v sredo?« in poteka od vključno od 16. 9. 2022 do 20. 9. 2022 do polnoči, na Facebook in Instagram strani Planica Nordic. Vsi podatki in informacije bodo posredovani organizatorju. Kakršnakoli vprašanja ali komentarje v zvezi z nagradno igro lahko posredujete izvajalcu na naslov Zavod za promocijo zimskih športov SLOSKI, Podutiška cesta 146, 1000 Ljubljana ali na planica@sloski.si

Izrazi, zapisani v moškem spolu, so mišljeni kot nevtralni za ženske in za moške. 

2. Pravila in pogoji sodelovanja
V nagradni igri lahko sodelujejo osebe s stalnim ali začasnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki so stare 15 let ali več. V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni organizatorja nagradne igre ter njihovi ožji družinski člani (zakonec oz. zunajzakonski partner oz. partner iz registrirane istospolne partnerske skupnosti, otroci oz. posvojenci, vnuki, bratje in sestre ter starši oz. posvojitelji) in zaposleni v podjetjih, ki kakorkoli sodelujejo pri izvedbi nagradne igre.


S sodelovanjem v nagradni igri posamezni udeleženec v celoti sprejema vsa tukaj navedena pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri ter se z njimi v celoti strinja. Udeleženec se z njimi lahko seznani pred udeležbo v nagradni igri. Ta pravila in pogoji nagradne igre bodo dostopni na spletni strani Planica Nordic.

3. Način sodelovanja in potek nagradne igre
Udeleženci nagradne igre sodelujejo z odgovorom na zastavljeno vprašanje v Facebook ali Instagram objavi. Med vsemi udeleženci, ki bodo v času trajanja nagradne igre pravilno odgovorili na nagradno vprašanje, bo organizator naključno izžrebal nagrajenca, ki prejme uradno majico FIS svetovnega prvenstva v nordijskem smučanju Planica 2023. Žrebanje bo potekalo 21. 9. 2022 v poslovnih prostorih Zavoda Sloski.

4. Nagrade

1x uradna majica FIS svetovnega prvenstva v nordijskem smučanju Planica 2023 s kratkimi rokavi

5. Objava in obveščanje nagrajencev
Organizator nagradne igre bo najkasneje 22. 9. 2022 nagrajenca o prejemu nagrade obvestil pod objavo na Facebooku oz. Instagramu, kjer je sodeloval. Nagrajenec ima do vključno 30. 9. 2022 čas, da se odzove v zasebno sporočilo in posreduje podatke za prevzem nagrade.

V primeru navedbe nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov (imena, priimka ter ostalih zahtevanih podatkov) lahko organizator zavrne podelitev nagrade ter nagrade ne podeli.
V kolikor se nagrajenec do zgornjega datuma ne javi in sporoči zahtevane podatke, nagrada ne bo podeljena.

6. Varstvo osebnih podatkov
Organizator kot upravljavec podatke o sodelujočih v nagradni igri zbira in nadalje obdeluje za naslednje namene:

- obveščanje udeležencev o poteku oziroma izvedbi nagradne igre ter objave imena in priimka nagrajenih udeležencev na Facebook oz. Instagram strani Planica Nordic,

- davčno obdelavo podatkov o nagrajenih udeležencih.

Za namene izvedbe nagradne igre se podatki hranijo še 6 mesecv po zaključku nagradne igre, za namene davčne obdelave pa do preteka zastaralnih rokov v skladu z veljavnimi davčnimi predpisi.

V kolikor je udeleženec podal izrecno soglasje organizator kontaktne osebne podatke nadalje obdela za namene neposrednega trženja, komuniciranja in obveščanja o komercialnih akcijah in novostih v ponudbi. Soglasje za obdelavo osebnih podatkov za namene neposrednega trženja ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri, podatki pa se obdelujejo najdlje do preklica soglasja.

Udeleženec v nagradni igri lahko kadarkoli ugovarja obdelavi podatkov za namene neposrednega trženja s pisno zahtevo, poslano na sedež upravljavca ali elektronski naslov planica@sloski.si.  

Vsak posameznik ima v času upravljanja osebnih podatkov pravico dostopa do, popravka ali izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj, pravico do prenosljivosti, pozabe, omejitve obdelave ter pravico, da kadarkoli trajno ali začasno, v celoti ali delno prekliče soglasje za obdelavo osebnih podatkov. Vse naštete pravice lahko udeleženci nagradne igre uveljavlja tako, da pisno zahtevo naslovi na pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov ter pošlje na sedež zavarovalnice ali jo posreduje na elektronski naslov planica@sloski.si. Dodatne informacije o tem kako poteka obdelovanje podatkov pri Planica Nordic so na voljo na spletni strani https://www.planica2023.si/splosni-pogoji.

Vsak posameznik ima pravico zoper ravnanje ali opustitev dolžnega ravnanja upravljavca vložiti pritožbo pri nadzornem organu za varstvo osebnih podatkov: Informacijski pooblaščenec, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana.

Organizator se obvezuje, da bo podatke obdeloval in varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) in Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR). 

Organizator se zavezuje, da osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen v kolikor bi to bilo potrebno zaradi izvedbe nagradne igre.

 

7. Odgovornost

Organizator ne odgovarja za:

- (ne)delovanje Facebook ali Instagram strani organizatorja,

- (ne)resničnost podatkov, ki jih posredujejo udeleženci,

- (ne)delovanje spletne storitve, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve,

- vsakršne posledice, ki bi jo udeleženec utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri. 

Organizator ne nosi nobenih stroškov, ki pri udeležencih nastanejo zaradi sodelovanja v nagradni igri (z uporabo dostopa do svetovnega spleta itd.).

Udeleženci sodelujejo v nagradni igri na lastno odgovornost.

Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnekoli nezaželene posledice, ki bi jih udeleženci in/ali kdorkoli tretji utrpel kot posledico sodelovanja v nagradni igri. 

V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), organizator lahko odpove nagradno igro. O tem mora prek primernih medijev obvestiti udeležence. V takšnem primeru organizator ne odgovarja za morebitno nastalo škodo na strani udeležencev. 

V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti se kot prevladujoča upoštevajo ta pravila. 

8. Končne določbe
Organizator si pridržuje pravico do sprememb pravil in pogojev sodelovanja v nagradni igri, ki jih lahko opravi kadarkoli. Organizator lahko kadarkoli in brez predhodnega obvestila začasno prekine ali konča nagradno igro.